Sớm tối tụng kinh xin trời Phật phù hộ cho chàng, Cảm cái ân đức của vợ chồng Cố Đại Lang, cũng cầu xin Phật. Về sau, nghe tin toàn gia Trương Vạn hộ bị tịch thu, hai vợ chồng đều chết. Ngọc Nương cảm cái ơn phu nhân Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại nuôi nấng từ bé, khóc to một trận, làm lễ Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại tụng kinh sám hối cho phu nhán. Có thơ rằng:Dưỡng dục không quên bao tháng năm,Đọc kinh sám hối độ phu nhân. Làm người nếu có lòng trung hậu,Tuy chẳng ruột rà cũng vẫn thân. Lại nói Trình Huệ Hướng Dẫn Trùm bắn cá lĩnh mệnh chủ nhân, ngày đêm đi đến Hướng Dẫn Trùm bắn cá thành Hưng Nguyên, vào trọ trong một khách điếm. Ngày hôm sau ra chợ hỏi thăm đến nhà Cố Đại Lang. Lúc đó, vợ chồng Cố Đại Lang đều đã gần bảy mươi tuổi, râu tóc đều bạc trắng, không bán hàng nữa, ở nhà ăn. Mọi người đều gọi là Cố đại nhân. Trình Huệ đi đến trước cửa, thấy Cố lão gia đang quét nhà: Trình Huệ đi đến thi lễ, nói: Thái công, xin được. Cố lão trả lễ, thấy không phải là tiếng bản địa, liền nói: Khách quan muốn hỏi đường sao? Trình Huệ nói:. Xin hỏi năm trước nhà Trương Vạn hộ có đem bán Trình nương tử, đã đến ở nhà thái công, có phải không? Cố lão. Nay mới tìm đến hỏi.

Cố lão nói: Đừng nói nữa! Trước đây vì lão không có con, muốn lấy một vợ bé để sinh con đẻ cái Nào ngờ từ. Lão thấy trum ban ca là trum ban ca n°ười trinh liệt, không dám tương pham, nhân làm con gái nuôi Đối với lão kinh (vự lão), coi như mẹ đẻ. Thật là một con người cần kiệm, chỉ một lòng se sợi dệt vải, có khi làm suốt cả đêm. Chưa đáy một năm, đem số vải dột được ra chuộc thân giá, rồi xin đi tu.

Post Comment